Program Wychowawczy

Program wychowawczy Krainy Puchatka w Tychach

Wśród wszystkich pojęć pedagogicznych wychowanie jest jednym z najtrudniejszych do zdefiniowania. Najogólniej powiedzieć można ,że jest to świadomy i celowy proces zmierzający do osiągnięcia względnie trwałych zmian w rozwoju umysłowym, społecznym , kulturowym, duchowym jednostki ludzkiej.

Program wychowawczy opracowany został w celu realizacji podstawowych wartości w procesie wychowania dzieci. Jego głównym celem jest integracja rodziców i nauczycieli w osiąganiu celów wychowawczych oraz ujednolicenie oddziaływań w tym zakresie. Istotą działań wychowawczych przedszkola jest wypracowanie i wdrożenie jednolitych norm postępowania w obrębie wartości stanowiących podstawę programu wychowawczego.

Program wychowawczy ma za zadanie określić jakimi zasadami kierujemy się w stosunku do naszych wychowanków i ich rodziców, jakie normy zachowania i postępowania są dla nas pożądane i jakie cele chcemy zrealizować aby dziecko w jak najpełniejszy sposób potrafiło harmonijnie funkcjonować w środowisku przestrzegając obowiązujących norm.

CEL GŁÓWNY:

Celem nadrzędnym Programu Wychowawczego jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym oraz przyrodniczym. Celem działań nauczyciela powinno być pośredniczenie i w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych treści wartościom uniwersalnym w toku wspólnego działania a przez to powodowania wewnętrznego rozwoju dziecka. Wychowawca powinien być nastawiony na wsłuchiwanie się w dziecko i akceptowanie go takim jakim ono jest. Głównymi założeniami programu są zatem: wspieranie rozwoju dziecka poprzez podejmowanie działań przyczyniających się do aktywnego nabywania doświadczeń, przyzwolenie dziecku na rozwój zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju, upodobaniami i zakresem potrzeb, wyzwalanie w dziecku twórczej postawy zdolnej do postrzegania, interpretowania i przekształcania rzeczywistości.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

· kształtowanie podstawowych powinności moralnych (m.in. życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności),

· uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków,

· tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko

· wzrasta, dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność

. rozwijanie umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

· kształtowanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,

· rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,

· nazywanie, wyrażanie i kontrolowanie swoich emocji,

· dostrzeganie własnej indywidualności i akceptowanie indywidualności innych

· rozpoznawanie własnych emocji i motywacji

· uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń,

· uświadomienie przynależności narodowej,

· poznanie i kultywowanie tradycji rodzinnych, lokalnych, regionalnych i narodowych.

PRZEWIDYWANE KRYTERIA SUKCESU

· Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.

· Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

· Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

· Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

· Szanuje wolność innych, cudze zdanie.

· Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

· Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia.

· Przestrzega kontraktu grupy.

· Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

· Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.

· Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

· Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

· Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

· Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.

· Zna swoje prawa i obowiązki.

· Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, szacunek, wyrozumiałość.

· Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

· Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.

· Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.

· Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

GŁÓWNE GRUPY ZADANIOWE:

1. Bądź kulturalny.

2. Bądź koleżeński.

3. Kontroluj swoje zachowanie.

4. Dbaj o bezpieczeństwo.

5. Dbaj o swoje zdrowie.

6. Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe.

REALIZACJA

– program realizowany we wszystkich grupach wiekowych

– realizowane treści dostosowane do wieku dziecka oraz zgodne z zadaniami do realizacji podstawy programowej

– realizacja w zgodzie z dokumentacją przedszkola: zapisy w miesięcznych planach pracy, dzienniku, protokołach narad oraz arkuszach obserwacji