Program Profilaktyczny

Program profilaktyczny Krainy Puchatka w Tychach

CEL GŁÓWNY
Wychowanie dziecka do bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

CELE OGÓLNE:

1. Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci i zachowaniu

ich zdrowia.

2. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej

aktywności ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego sprawności

fizycznej.

DZIECKO:

· wie, rozumie i dba o bezpieczeństwo własne i innych w aspekcie fizycznym i psychicznym
· dba o higienę osobistą i otoczenia

· rozumie zasady bezpieczeństwa, higieny i kultury bycia oraz zachowania i stosuje je

DOKUMENTOWANIE

· raz w roku (maj) ewaluacja programu wychowawczego (ankieta dla rodziców i nauczycieli)
· opracowanie przykładowych scenariuszy zajęć do wybranych tematów
· realizacja zaplanowanych spotkań z rodzicami – protokoły wspólnych spotkań i notatki z indywidualnych rozmów
· szkolenie pracowników przedszkola dotyczące prawidłowego postępowania w czasie zagrożeń
· rozkład dnia, zapisy w dzienniku, zeszyt wyjść, instrukcje
· arkusz hospitacji diagnozującej

FORMY REALIZACJI

I. Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zasadami zdrowia i higieny.

Środki i sposoby realizacji:
1. Ramowy rozkład dnia dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci.

2. Żywienie dzieci zgodne z zasadami racjonalnego odżywiania.

3. Wyposażenie przedszkola sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dziecka.

4. Dodatkowe formy zajęć dostosowane do potrzeb wychowanków.

5. Skuteczne organizowanie działań profilaktycznych.

Przewidziane efekty:

1. Prawidłowy rozwój dziecka pod względem fizycznym i psychicznym.

2. Dieta dzieci urozmaicona, uregulowane pory posiłków.

3. Sprzęt i pomoce dydaktyczne bezpieczne i umożliwiające realizację zadań profilaktycznych.

4. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (j. angielski, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa,język francuski, hokej, basen,oraz w kółkach zainteresowań (szachy , kółko plastyczne, kółko teatralno- taneczne).

5. Prowadzenie zajęć przez logopedę.

6.Pomoc psychologa

II. Bezpieczeństwo dziecka na terenie placówki.

Środki i sposoby realizacji:

1. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych i zasad poruszania się po nich.

2. Korzystanie z zabawek i sprzętu ogrodowego zgodnie z ustalonymi

regułami.

3. Umiejętne korzystanie z różnorodnych materiałów, przyborów, narzędzi i różnych urządzeń.

4. Zgłaszanie nauczycielce dolegliwości, skaleczeń.

5. Znajomość imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu.

6. Samodzielne ocenianie własnych zachowań oraz zachowań innych pod

względem bezpieczeństwa.

Przewidziane efekty:

1. Poruszanie się na terenie przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami

bezpieczeństwa.

2. Bezpieczne korzystanie z zabawek, sprzętu ogrodowego, materiałów,

przyborów i narzędzi.

3. Sygnalizowanie zauważonego niebezpieczeństwa (skaleczenia, złe

samopoczucie).

4. Posługiwanie się własnym imieniem, nazwiskiem, adresem

zamieszkania.

III. Bezpieczeństwo poza terenem przedszkola.

Środki i sposoby realizacji:

1. Znajomość podstawowych zasad wychowania komunikacyjnego

2. Zachowanie ostrożności w nieznanych środowiskach przyrodniczych.

3. Samodzielne ocenianie własnych zachowań i zachowań innych pod

względem bezpieczeństwa.

4. Zachowanie ostrożności w kontaktach z obcymi.

5. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu

bezpieczeństwu.

Przewidziane efekty:

1. Poruszanie się po ulicy zgodnie z zasadami ruchu drogowego dla pieszych, znaków ostrzegawczych i sygnalizacji świetlnej.

2. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji.

3. Stosowanie różnorodnych elementów odblaskowych.

4. Korzystanie w sposób bezpieczny z podstawowego sprzętu sportowego.

5. Unikanie zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.

6. Rozumienie zakazu spożywania nieznanych, owoców roślin, grzybów czy

pokarmów nieznanego pochodzenia oraz zbliżania się do nieznanych

zwierząt.

7. Obsługiwanie w obecności dorosłych prostych urządzeń technicznych.

8.Unikanie zabawy zapałkami, rozpalania ognisk w lesie mogących być

przyczyną pożaru.

9. Przestrzeganie zakazu zabawy lekarstwami, środkami chemicznymi i

innymi nieznanymi przedmiotami.

10. Zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami obcymi np. nie

przyjmowanie od nich prezentów, pokarmów, odmawianie pójścia na

spacer, nie otwieranie drzwi nieznajomym, przestrzeganie zakazu

wsiadania do pojazdów osób nieznajomych.

11. Nie oddalanie się bez zgody i wiedzy dorosłych.

12. Bezzwłoczne opuszczenie miejsca zagrażającego bezpieczeństwu (np.

pożar – poinformowanie o tym osoby dorosłej).

13. Umiejętne zachowanie w razie zgubienia się w tłumie, w sklepie, na

imprezie zorganizowanej np.urodziny

IV. Higiena i zdrowie dziecka

Środki i sposoby realizacji:

1. Dbałość o czystość osobistą.

2. Umiejętność zaspokajania potrzeb fizjologicznych.

3. Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

4. Dbałość o higienę układu nerwowego.

5. Podkreślenie ruchu na powietrzu jako stymulatora prawidłowego rozwoju.

6. Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka.

7. Przeciwdziałanie chorobom.

8. Dbałość o środowisko jako podstawowy czynnik wpływający na zdrowie

dziecka.

Przewidziane efekty:

1. Prawidłowe mycie zębów, twarzy i rąk.

2. Dbanie o higienę własnego ciała i schludny wygląd.

3. Samodzielne i kulturalne korzystanie z toalety.

4. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń

do niektórych potraw.

5. Spożywanie posiłków o określonej porze z uwzględnieniem dużej

ilości warzyw i owoców jako źródła witamin.

6. Utrzymanie czystości w trakcie jedzenia.

7. Unikanie hałasu i jego wszczynania.

8. Radzenie sobie z emocjami.

9. Udział w zabawach ruchowych w sali i na powietrzu.

10. Dostosowanie ubioru odpowiedniego do pogody i pory roku.

11. Częste przebywanie na powietrzu o każdej porze roku.

12. Udział w gimnastyce – rozwijanie sprawności ruchowej i fizycznej.

13. Rozumienie potrzeby stosowania profilaktyki zdrowotnej ( szczepienia

ochronne, wizyty u stomatologa, pediatry i innych specjalistów).

14. Unikanie kontaktu bezpośredniego z osobą chorą.

15. Utrzymywanie porządku w sali, ogrodzie, w najbliższym otoczeniu.

16. Hodowanie roślin, dbanie o zwierzęta.

17. Przestrzeganie ochrony przyrody.

SPOSOBY REALIZACJI:

– wycieczki

– pogadanki

– tworzenie kontraktów i regulaminów dla dzieci

– spotkanie z policjantem

– gry dydaktyczne (multimedialne)

– opracowanie wewnętrznych regulaminów korzystania ze sprzętów, z pomieszczeń i placu zabaw oraz regulaminu wycieczek

– ćwiczenia ewakuacyjne

– spotkanie ze strażakiem

– wykorzystanie pomocy dydaktycznych

– szkolenie pracowników

– zapraszanie gości

– teatrzyki

– literatura

– współpraca z rodzicami

– zabawy na świeżym powietrzu

– spotkanie z pielęgniarką

– różne formy aktywnego wypoczynku np. wycieczka, zabawa w ogrodzie

– właściwy dobór krzeseł i stołów

– pełnienie przez dzieci dyżurów