Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Krainy Puchatek

Cele strategiczne:

Przedszkole we wszystkich formach swej działalności nastawione jest na:

· wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowaniu czynności intelektualnych niezbędnych w codziennym życiu i dalszej edukacji.

· wychowywać dzieci tak, aby jak najlepiej orientowały się w tym co jest dobre a co złe,

· kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych , włącznie z sytuacją porażki,

· rozwijać umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji dziećmi i dorosłymi,

· stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,

· poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,

· rozwijać umiejętności logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii ,

· kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”,

· rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej,

· wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości , odczuć poprzez różne formy ekspresji twórczej,

· kształtowanie poczucie przynależności społecznej i narodowej

Wizja:

stworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych do jak najlepszego rozwoju każdego dziecka będącego pod opieką naszego przedszkola oraz przygotowania do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji. Wychowywać w ścisłej współpracy z rodzicami dzieci przejawiające optymistyczne cechy charakteru, takie jak : empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, wiara we własne możliwości. Współpracować z rodzicami w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dzieciom świata.

Misja:

· Zapewniamy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości.

· Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

· Wyrównujemy szanse edukacyjne wszystkich dzieci.

· Szanujemy i przestrzegamy Prawa Dziecka.

· Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane i traktowane podmiotowo.

· Pomagamy dzieciom w pozytywnym rozumieniu siebie , innych i świata.

· Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne

· Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym

· Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.

· Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych,poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów naszego kraju

· Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy

· Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia:wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.

ZASOBY LUDZKIE

· Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna – nauczyciele grup

· Logopeda

· Przyjazna kadra administracyjno – obsługowa.

· Instruktorzy o wysokich kwalifikacjach do zajęć dodatkowych: szachy, teatr tańca i ruchu, anglorytmiki, rytmiki, gimnastyki.

ZASOBY MATERIALNE:

· Sale bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka

· Budynek przedszkola jest na bieżąco remontowany i modernizowany.

· Dobrze wyposażony i bezpieczny ogród przedszkolny