Kształcenie Muzyczno - Ruchowe

Przeżywanie, odkrywanie, doświadczanie muzyki w ruchu – takie były cele szwajcarskiego profesora muzyki Emile’a Jaques-Dalcroze’a. Zgodnie z tą zasadą wielu pedagogów w Polsce i na świecie rozwinęło pedagogiczną metodę pracy, mającą na celu uwrażliwienie zmysłów, zróżnicowanie motorycznego i emocjonalnego zachowania się w ruchu. Dziedzictwo Dalcroze’a wykorzystuje się w rozwoju osobowości dzieci. W naszym zglobalizowanym świecie potrzebna jest doza kreatywności, elastyczności, wrażliwości, świadomości i odpowiedzialności.

Kształcenie muzyczno-ruchowe, czyli rytmika jest metodą skuteczną, ponieważ formy ekspresji realizowane są podczas działań zespołowych, gdzie „tworzywem” artystycznym jest samo dziecko, dla którego więzi społeczne zacieśniają się podczas wspólnego działania.

Pierwszoplanowym celem tego programu jest rozwijanie twórczej aktywności przez muzykę, śpiew, taniec i ruch. Poszerzony program nauczania zachowuje cele kształcenia umiejętności dziecka określone w programie wychowania w przedszkolu Nr DKO-4013-1/92.

Proponowane treści programowe realizowane będą dwa razy w tygodniu w poszczególnych grupach wiekowych: dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5 – letnich i 6 – letnich.

W poniższym programie będą stosowane elementy metod Emila Jaques-Dqalcroze‘a i Carla Orffa.

Podstawą do realizacji planowanych założeń programowych są piosenki, tańce i utwory muzyczne.

Główne założenia programowe NA ZAJĘCIACH RYTMIKI

 1. Umuzykalnienie, którego efektami są:

 1. umiejętność emocjonalnego przeżywania muzyki, na którą składają się takie czynności jak:

 • uwaga,

 • wyobraźnia,

 • pamięć,

 • wola,

 • ogólna wrażliwość emocjonalna,

oraz czynniki specjalne:

 • słuch muzyczny,

 • poczucie rytmu.

 1. rozwijanie umiejętności praktycznych:

 • śpiew,

 • sprawność ruchowa,

 • taniec, improwizacja ruchowa,

 • umiejętność słuchania i tworzenia muzyki,

 • twórcza i odtwórcza gra na instrumentach perkusyjnych.

 1. kształcenie aktywnej i twórczej postawy.

 2. wzbogacenie przeżyć i wyobraźni.

 1. Rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, którego celem jest przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:

 1. ćwiczenia i zabawy korelujące z innymi dziedzinami sztuki i nauki,

 2. ćwiczenia kształtujące umiejętność współdziałania w grupie,

 3. rozwijanie potrzeby pozytywnych postaw społecznych i moralnych,

 4. poszerzanie wiedzy o sobie, zachęcanie do twórczej postawy wobec świata i otwartego, koncepcyjnego myślenia.

 1. Rozwój sprawności fizycznej poprzez:

 1. wytworzenie nawyku prawidłowej postawy ciała,

 2. naukę prawidłowego oddychania i systematyczne ćwiczenie mięśni oddechowych,

 3. profilaktykę wad postawy przez ćwiczenia:

 • kształcące prawidłowy przebieg fizjologicznych krzywizn kręgosłupa,

 • kształcące główne partie mięśniowe,

 • zapewniające prawidłowe wysklepienie i stawianie stóp.

 1. kształcenie motoryki z uwzględnieniem:

 • koordynacji ruchowej,

 • skoczności,

 • szybkości,

 • siły, wytrzymałości,

 • zwinności, zręczności, gibkości.

ZAŁOŻENIA ROCZNE DLA GRUPY DZIECI 3-letnich.

 1. WRZESIEŃ

a) „Kwoka”

 • integracja grupy.

b) „Ola i liście”

 • uwrażliwienie na nastrój w piosence,

 • improwizacja ruchowa.

 1. PAŹDZIERNIK

a) „Piłka”

 • ćwiczenie zręczności,

 • uwrażliwienie na artykulację dźwięków.

 1. Tu paluszek”

  • świadomość części ciała,

  • uwrażliwienie na wysokość dźwięków.

 1. LISTOPAD

a) „Mój samochód”

 • orientacja w przestrzeni / przód i tył /,

 • uwrażliwienie na wysokość dźwięku.

b) „Pan Listopad”

 • rozróżnianie barwy instrumentów perkusyjnych,

 • elementy pantomimy,

 • ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.

 1. Pajacyk”

 • koordynacja ruchowa,

 • ćwiczenie skoczności.

 1. GRUDZIEŃ

a) „Urwis węgielek”

 • elementy pantomimy,

 • orientacja w przestrzeni.

b) „Mikołajowe sanie”

 • współdziałanie w parze,

 • budowa formalna utworu / zwrotka – refren /.

c) „Przybierzeli do Betlejem”

 • wspólne kolędowanie.

 1. STYCZEŃ

a) „Dalej dzieci w szeregu”

 • koordynacja ruchowo – słuchowa,

 • orientacja w przestrzeni.

b) „Zimowa muzyka”

 • ilustracja ruchowa,

 • improwizacja ruchowa do muzyki.

c) „Koci, koci łapci”

 • wyliczanka,

 • przygotowanie programu artystycznego na Dzień Babci,

 • uwrażliwienie na tempo.

 1. LUTY

a) „Na saneczkach”

 • gestodźwięki – poznanie możliwości dźwiękowych własnego ciała,

 • współdziałanie w parze.

 1. Tupu, tup po śniegu”

  • uwrażliwienie na dynamikę,

  • ilustracja ruchowa.

 1. MARZEC

a) „Rękawiczki i czapki”

 • instrumentacja.

b) „Zabawa w pociąg”

 • uwrażliwienie na dynamikę,

 • ćwiczenie szybkiej reakcji,

 • budowa formalna utworu ( piosenka trzyzwrotkowa ).

 1. KWIECIEŃ

a) „Zajączki”

 • ćwiczenia gimnastyczne,

 • uwrażliwienie na barwę dźwięku.

b) „Wiosenny bal”

 • taniec parami,

 • ćwiczenia szybkiej reakcji.

c) „Tańcz ze mną siostrzyczko”

 • taniec parami po linii koła.

 1. MAJ

  1. Z górki”

 • ilustracja ruchowa,

 • gra na instrumentach perkusyjnych.

b) „Bukiet”

 • taniec z rekwizytami,

 • przygotowanie programu artystycznego na Dzień Matki.

 1. CZERWIEC

a) „Wycieczka”

 • uświadomienie i odróżnianie osób: ty, ja, on.

b) „Murzynek”

 • elementy pantomimy.

c) „Wojtaszek”

 • uwrażliwienie na wysokość dźwięku,

 • ćwiczenie giętkości.

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ W KOLEJNYCH MIESIĄCACH.

WRZESIEŃ

 1. Kwoka” – piosenka włoska, słowa polskie A. Bernat.

  1. nauka piosenki,

  2. ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne z reakcją na głośny dźwięk,

  3. zabawa ruchowa w kole,

  4. zabawa: ”Kurczaki do domu!”

 1. Ola i liście” – muz. M. Cukierówna, słowa L. Krzemieniecka

  1. nauka piosenki,

  2. zabawa: „Robimy bukiety” – reakcja na muzykę graną w wolnym tempie,

  3. improwizacja ruchowa na temat „Jesienny las”,

  4. zabawa: „Spacer po parku” – reakcja na szybką lub wolną muzykę.

PAŹDZIERNIK

 1. Piłka’ – muz. i słowa M. Cukierówna

  1. nauka piosenki,

  2. zabawy zręcznościowe z piłkami,

  3. ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne z reakcją na dwa rodzaje artykulacji: legato i staccato,

  4. zabawa: „Zamień się w piłkę”.

 1. Paluszek” – melodia popularna.

  1. nauka piosenki,

  2. ilustracja ruchowa – ruchy wykonywane zgodnie z treścią piosenki,

  3. zabawa: „Części ciała”,

  4. zabawa: „Rosnę duży” – reakcja na wysokie i niskie dźwięki.

LISTOPAD

 1. Mój samochód” – muz. M. Cukierówna, słowa H. Bechlerowa

  1. nauka piosenki,

  2. jazda samochodem w przód i tył z reakcją na dźwięki wysokie i niskie,

  3. zabawa: „Slalom” – z zabawy odpada to dziecko, które ruszy przeszkodę,

  4. zabawa: „Ruch na ulicy” – reakcja na dźwięki ciche i głośne.

 1. Pan Listopad”

  1. nauka piosenki,

  2. ilustracja ruchowa,

  3. gra na instrumentach perkusyjnych / grzechotka, tamburyn /,

  4. zabawa: „Burza” – reakcja na sygnał słowny.

 1. Pajacyk” – muz. F. Leszczyńska, słowa H. Rostworowski

  1. nauka piosenki,

  2. ćwiczenie gimnastyczne: rozkrok – zeskok, podnoszenie ramion w bok i opuszczanie w dół,

  3. koordynacja ruchowa – połączenie w/w elementów,

  4. zabawa: „Zmęczony pajac” – rozluźnienie mięśni.

GRUDZIEŃ

 1. Urwis – węgielek” – muz. M. Stryja, słowa U. Kogut.

  1. nauka piosenki,

  2. zabawa: „Węgielek parzy” – ćwiczenie na szybką reakcję,

  3. ilustracja ruchowa,

  4. zabawa: „Sznur węgielków” – na sygnał muzyczny ostatnie dziecko z rzędu odczepia się i przykuca.

 1. Mikołajowe sanie” – muz. M. Stryja, słowa U. Kogut.

  1. nauka piosenki,

  2. rytmiczna gra na instrumentach perkusyjnych,

  3. zabawa w zaprzęgi – reakcja, ze zmianą ustawienia, na zwrotkę lub refren piosenki.

 1. Przybierzeli do Betlejem” – kolęda.

  1. nauka kolędy,

  2. wspólne kolędowanie.

STYCZEŃ

 1. Dalej dzieci w szeregu” – muz. H. Bojarska, autor słów nieznany.

  1. nauka piosenki,

  2. zabawa z gestodźwiękami,

  3. zabawa: „Stań w szeregu” – kształcenie orientacji w przestrzeni.

 1. Zimowa muzyka” – muz. K. Kwiatkowska, słowa J. Mackiewicz,.

 1. piosenka do słuchania,

 2. inscenizacja zgodnie z treścią piosenki,

 3. zabawa: „Wróble i bałwany” – reakcja na wysokie i niskie dźwięki.

 1. Koci, koci łapci” – melodia popularna.

 1. nauka piosenki,

 2. śpiew solo,

 3. instrumentacja piosenki – trzy grupy instrumentów,

 4. zabawa: „Psy i koty” – reakcja na wolną i szybką muzykę,

 5. rytmiczna wyliczanka.

LUTY
 1. Na saneczkach” – muz. F. Leszczyńska, autor słów nieznany.

  1. nauka piosenki,

  2. zabawa z gestodźwiękami – poznanie możliwości dźwiękowych własnego ciała,

  3. zabawa: „Zaprzęgi” – współdziałanie w parze.

 1. Tupu, tup po śniegu” – muz. T. Pabisiak, słowa A. Galica.

  1. nauka piosenki,

  2. ilustracja ruchowa zgodnie z treścią piosenki,

  3. zabawa: „Wrony i śnieg” – uwrażliwienie na dynamikę.

MARZEC
 1. Rękawiczki i czapki” – muz. T. Pabisiak, słowa A. Galica.

  1. nauka piosenki,

  2. instrumentacja piosenki,

  3. inscenizacja pt. „Uciekaj zimo” – zgodnie z treścią piosenki.

 1. Zabawa w pociąg” – muz. M. Mietłow, słowa polskie N. Kuczyńska.

  1. nauka piosenki,

  2. zabawa taneczna: 1 – zwrotka, dzieci jadą „pociągiem” po całej sali.

2 – zwrotka, klaszczą rytm piosenki.

3 – zwrotka, dobierają się parami i tańczą z partnerem w kółeczku,

  1. zabawa: „Uwaga stacja” – elementy pantomimy,

  2. zabawa: „Ruszaj – stój” – ćwiczenie szybkiej reakcji na zmiany dynamiczne.

KWIECIEŃ
 1. Zajączki” – muz. K. Kwiatkowska, słowa W. Broniewski.

  1. nauka piosenki,

  2. zabawa ; „Zajączki i dzieci” – wynikająca z treści piosenki,

  3. zabawa: „Zając i wilk” – uwrażliwienie na barwę dźwięku,

  4. ćwiczenie gimnastyczne – skoki zajęcze.

 1. Wiosenny bal” – piosenka angielska, słowa polskie J. Mackiewicz.

  1. nauka piosenki,

  2. taniec parami i osobno – zróżnicowanie ruchu podczas melodii zwrotki i refrenu,

  3. zabawa: „Owady” – trzy grupy owadów: grube bąki, chude świerszcze i Pszczółki Maje reagują, na odpowiednią dla swojej grupy, muzykę.

 1. Tańcz ze mną siostrzyczko” – piosenka holenderska, słowa polskie H. Januszewska.

  1. nauka piosenki,

  2. taniec parami po obwodzie koła.

MAJ
 1. Z górki” – muz. i słowa M. Cukierówna.

  1. nauka piosenki,

  2. ilustracja ruchowa,

  3. gra na instrumentach perkusyjnych nad głową lub przy podłodze – zgodnie z treścią piosenki,

  4. przygotowanie programu artystycznego na Dzień Matki.

 1. Bukiet” – muz. K. Kwiatkowska, słowa J. Mackiewicz.

  1. nauka piosenki,

  2. taniec z rekwizytami,

CZERWIEC
 1. Wycieczka” – muz. A. Hundziak, słowa E. Żukowska.

  1. nauka piosenki,

  2. taniec ze wskazywaniem osób: ty, ja, on.

 1. Murzynek” – melodia popularna

 1. nauka piosenki,

 2. układ ruchowy z elementami pantomimy.

 1. Wojtaszek” – muz. R. Gnus, słowa J. Porazińska.

 1. nauka piosenki,

 2. zabawa: „Muchy i bąki” – uwrażliwienie na wysokość dźwięku,

 3. zabawa: „Muchy, bąki i niedźwiedź” – reakcja na barwę instrumentów perkusyjnych,

 4. ćwiczenie gimnastyczne: „Dotknij nogą do nosa, ucha…”.

ZAŁOŻENIA ROCZNE DLA GRUPY DZIECI 4 – letnich.

 1. WRZESIEŃ

 1. W tańcu najweselej”

  • integracja grupy,

  • orientacja w przestrzeni,

  • umiejętność tworzenia kółek 2,3,4 – osobowych,

  • ćwiczenie szybkiej reakcji.

 1. Pluszowy zając”

  • ćwiczenie gimnastyczne – wzmocnienie mięśni ramion, pleców i nóg,

  • rozbudzenie wyobraźni.

   1. Kolorowa jesień”

  • posługiwanie się rekwizytami,

  • rozbudzenie wyobraźni,

  • poznanie możliwości przestrzennych swojego ciała.

 1. PAŹDZIERNIK

 1. Już październik”

 • instrumentacja – rozpoznawanie barwy instrumentów

perkusyjnych,

 • analiza budowy formalnej utworu.

 1. A czy wy tak potraficie?”

 • koordynacja słuchowo – ruchowa,

 • wzmocnienie mięśni brzucha.

 1. Dwa kasztany”

 • uwrażliwienie na wysokość dźwięku,

 • improwizacja ruchowo –dźwiękowa,

 • ćwiczenie szybkiej reakcji.

  1. LISTOPAD

   1. Jesienna orkiestra”

 • uwrażliwienie na dynamikę,

 • elementy pantomimy,

 • orientacja w przestrzeni.

   1. Pająk i muchy”

 • ćwiczenia słuchowe,

 • ćwiczenie szybkości.

c) „Barbórkowa orkiestra”

 • poznanie możliwości ruchowych i dźwiękowych swojego ciała.

4. GRUDZIEŃ

a) „Koziorajka”

 • nauka tańca

 • koordynacja słuchowo – ruchowa.

b) „Kaczka pstra”

 • uwrażliwienie na nastrój piosenki,

 • ćwiczenie szybkiej reakcji,

 • posługiwanie się rekwizytami.

c) „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

 • wspólne kolędowanie.

5. STYCZEŃ

a) „Przyszedł nocą miś”

 • orientacja w przestrzeni,

 • uwrażliwienie na artykulację dźwięków.

b) „U mojej babusi”

 • improwizacja ruchowa.

c) „Wybuduję śliczny domek”

 • integracja grupy,

 • ilustracja ruchowa,

 • przygotowanie programu artystycznego na Dzień Babci.

6. LUTY

a) „Roztropek”

 • posługiwanie się rekwizytami,

 • zagospodarowanie przestrzeni.

b) „Wdech i wydech”

 • ćwiczenia oddechowe.

7. MARZEC

a) „Tu mam ręce”

 • autooriętacja,

 • gestodźwięki,

 • śpiew solo i w duetach.

b) „Zając malowany”

 • orientacja w przestrzeni,

 • koordynacja ruchowa,

 • ćwiczenie szybkiej reakcji.

8. KWIECIEŃ

a) „Gawron”

 • uwrażliwienie na dynamikę,

 • elementy pantomimy.

b) „Konik polny”

 • instrumentacja,

 • improwizacja ruchowa.

c) „Siedmiokroczek”

 • nauka tańca.

9. MAJ

a) „Najlepiej jest u mamy”

 • śpiew solo.

b) „W kapeluszu mego taty”

 • śpiew z podziałem na role.

c) „Trzej kosmici”

 • przygotowanie repertuaru na Dzień Matki.

10. CZERWIEC

a) „Biegnie myszka na paluszkach”

 • ćwiczenie szybkiej reakcji,

 • ćwiczenie uwagi słuchowej,

 • współdziałanie w parze.

b) „Niedźwiadki – niejadki”

 • posługiwanie się rekwizytami,

 • uwrażliwienie na wysokość dźwięków.

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ W KOLEJNYCH MIESIĄCACH.

WRZESIEŃ

 1. W tańcu najweselej” – piosenka z wysp Bahama, słowa polskie A. Bernat.

 1. nauka piosenki,

 2. zabawa integracyjna: „Zaproszenie do tańca”,

 3. zabawa taneczna z wykorzystaniem ustawienia w kółka 2,3,4 – osobowe,

 4. ćwiczenie szybkiej reakcji: na hasło „Dwójki” – dzieci tworzą pary, „Trójki” – kółka trzyosobowe, „Koło” – wszyscy wiążą koło.

 1. Pluszowy zając” – piosenka norweska, słowa polskie A. Bernat.

 1. nauka piosenki,

 2. ćwiczenie gimnastyczne: skoki zajęcze, czworakowanie, unoszenie i opuszczanie ramion,

 3. ilustracja piosenki wg treści piosenki

 4. teatrzyk z pluszowymi zabawkami.

 1. Kolorowa jasień” – muz. i słowa J. Stadnicka.

 1. nauka piosenki,

 2. zabawa: „Pani jesień” – posługiwanie się rekwizytami,

 3. zabawa: „Liście duże jak kałuże” – tworzenie figur ze swojego ciała

PAŹDZIERNIK
 1. Już październik” – piosenka rumuńska, słowa polskie P. Szylberg.

  1. nauka piosenki,

  2. zabawa: „Tańczący sad” – zgodnie z treścią piosenki,

  3. zabawa: „Październik – czarodziej” – z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

 1. A czy wy tak potraficie?” – muz. J. Wasowski, słowa J. Kierst.

 1. nauka piosenki,

 2. ćwiczenie gimnastyczne „Chodzi mucha po suficie” – wzmacniające mięśnie brzucha,

 3. zabawa: „Jakie to zwierzę” – koordynacja słuchowo – wzrokowa.

 1. Dwa kasztany” – muz. J. Stadnicka, słowa J. Stadnicka, Z. Ciechan.

 1. nauka piosenki,

 2. zabawa: „Kasztan w górę, kasztan w dół” – uwrażliwiająca na wysokość dźwięków,

 3. gra na kasztanach,

 4. zabawa: „Zbieranie kasztanów” – reakcja na hasła słowne: „Idź!, Stój!, Biegnij!, Podnieś!”

LISTOPAD
 1. Jesienna orkiestra” – muz. U. Smoczyńska, słowa K. Majewska.

  1. nauka piosenki,

  2. zabawa: „Zwierzęta” – naśladowanie ruchem zwierząt występujących w piosence,

  3. układ ruchowy z podziałem na role – inscenizacja,

  4. zabawa: „Lekko – ciężko” – uwrażliwienie na dynamikę.

 1. Pająk i muchy” – muz. A. Szaliński, słowa H. Ożogowska.

 1. nauka piosenki,

 2. ćwiczenie słuchowe „Co mówią muchy?”

 3. zabawa: „Pająk i muchy” – ćwiczenie szybkości.

 1. Barbórkowa orkiestra”

 1. nauka piosenki,

 2. śpiew z gestodźwiękami

GRUDZIEŃ
 1. Koziorajka” – śląska piosenka ludowa.

  1. nauka piosenki,

  2. układ taneczny.

 1. Kaczka pstra” – pastorałka.

  1. nauka pastorałki,

  2. śpiew z wykorzystaniem pacynek,

  3. ilustracja ruchowa zgodnie z treścią piosenki.

 1. Pójdźmy wszyscy do stajenki”

  1. wspólne kolędowanie.

STYCZEŃ
 1. Przyszedł nocą miś” – muz. U. Smoczyńska – Nachtman, słowa H. Bechlerowa

  1. nauka piosenki,

  2. układ ruchowo – przestrzenny z elementami: rząd, koło, trzyosobowe kółka,

  3. zabawa: „Bałwanki tańczą” – reakcja na artykulację.

 1. U mojej babusi” – białoruska melodia ludowa.

 1. nauka piosenki,

 2. ilustracja ruchowa.

 1. Wybuduję śliczny domek” – melodia popularna.

 1. nauka piosenki,

 2. ilustracja ruchowa,

 3. zabawa: „Budujemy dom” – zabawa w zespołach.

LUTY
 1. Roztropek” – muz. i słowa J. Stadnicka

  1. nauka piosenki,

  2. zabawa z chustkami pt. „Roztropek”

  3. taniec z chustką

  4. zabawa: „W dół i w górę” – zagospodarowanie przestrzeni.

 1. Wdech i wydech” – muz. T. Prejzner, słowa K. Zuchora.

  1. nauka piosenki,

  2. ćwiczenie prawidłowego oddychania,

  3. wyścigi piłeczek pingpongowych – piłeczki wprawiane są w ruch dmuchnięciem.

MARZEC

 1. Tu mam ręce” – muz. J. Stadnicka, słowa J. Stadnicka, A. Hann.

 1. nauka piosenki,

 2. śpiew ze wskazywaniem poszczególnych części ciała i wykonywaniem czynności określonych tekstem,

 3. śpiew z gestodźwiękami,

 4. śpiew solo i w duetach.

 1. Zając malowany” – muz. B. Kolago, słowa D. Gellner.

 1. nauka piosenki,

 2. zabawa taneczna „Zające”,

 3. zabawa z kubeczkami – podczas refrenu dzieci wygrywają rytm na kubeczkach.

KWIECIEŃ

 1. Gawron” – muz. F. Rybicki, słowa H. Januszewska.

 1. nauka piosenki,

 2. zabawa przy piosence z podziałem na role,

 3. zabawa „Wróble i wrony” – uwrażliwienie na dynamikę,

 4. zabawa „Zbieramy ziarenka” – ćwiczenie szybkiej reakcji.

 1. Konik polny” – muz. A. Stadnicki, słowa H. Januszewska.

 1. nauka piosenki,

 2. zabawa taneczna z klaskaniem na słowa „hop, hop”,

 3. inscenizacja ruchowa z podziałem na role – naśladowanie czynności owadów,

 4. Kapela” – gra na instrumentach perkusyjnych z podziałem na zespoły.

 1. Siedmiokroczek” – melodia popularna, słowa A. Kamińska.

 1. nauka tańca „Siedmiokroczek”.

MAJ

1. „Najlepiej jest u mamy” – muz. A. Żalski, słowa L. Konopiński.

 1. nauka piosenki,

 2. śpiew solo.

 1. W kapeluszu mego taty” – muz. T. Pabisiak, słowa A. Galica.

 1. nauka piosenki,

 2. śpiew z podziałem na role dziewczęcą i chłopięcą.

 1. Trzej kosmici” – muz. S. Marciniak, słowa S. Karaszewski.

 1. nauka piosenki,

 2. przygotowanie programu artystycznego na Dzień matki.

CZERWIEC

 1. Biegnie myszka na paluszkach” – muz. W. Rudziński, słowa S. Karaszewski.

 1. nauka piosenki,

 2. zabawa „Myszki i pułapka” – reagowanie na ciszę w muzyce,

 3. zabawa „Słuchaj, kocie!” – ćwiczenie uwagi słuchowej,

 4. zabawa „Łap parę!” – orientacja w przestrzeni.

 1. Niedźwiadki – niejadki” – muz. B. Kolago, słowa S. Karaszewski.

 1. nauka piosenki,

 2. zabawa „Człapiące misie” – zabawa z obręczami,

 3. zabawa „Misie i pszczółki” – reakcja na wysokość dźwięków.

ZAŁOŻENIA ROCZNE DLA GRUPY DZIECI 5-letnich.

 1. WRZESIEŃ.

 1. Karuzela z imionami”

 • integracja grupy,

 • improwizacja słowno-muzyczna.

 1. Ogórek

 • orientacja w przestrzeni.

 1. Jeż”

 • uwrażliwienie na barwę dźwięku,

 • poruszanie się w kole.

 1. Krakowiaczek”

 • nauka tańca krakowiaka,

 • analiza budowy formalnej utworu.

 1. PAŹDZIERNIK.

 1. W kasztanowym mieście”

 • ćwiczenia dykcji.

 1. Spacer po dywanie”

  • uwrażliwienie na wysokość dźwięku,

  • analiza budowy formalnej utworu.

 1. Piosenka kreta Cezarego”

 • orientacja w przestrzeni.

 1. Taniec norweski” E.Griega

 • aktywne słuchanie muzyki,

 • budowa utworu ABA.

 1. LISTOPAD.

  1. Wietrzyk, wiatr i wicher”

 • ćwiczenia oddechowe,

 • uwrażliwienie na tempo i dynamikę,

 • orientacja w przestrzeni.

  1. Każdy miesiąc kolor ma”

 • uwrażliwienie na nastrój piosenki.

 1. Co się ptakom śni”

 • budowa formalna utworu odczytywana przez nastrój piosenki.

 1. Barbórkowa orkiestra”

 • ukazanie możliwości dźwiękowych własnego ciała.

 1. GRUDZIEŃ.

  1. Grozik”

 • taniec regionalny.

  1. Piosenka Świętego Mikołaja”

 • elementy pantomimy.

  1. Grająca choinka”

 • ćwiczenia uwrażliwiające na poczucie czasu.

  1. Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”

 • wspólne kolędowanie.

 1. STYCZEŃ.

  1. Imieniny lalki”

 • improwizacja ruchowa.

  1. Święto”

 • ćwiczenie pamięci.

  1. Styczniowe podarunki”

 • poczucie metrum na 4 i na 3.

  1. Popołudnie z babcią”

 • przygotowanie programu artystycznego na Dzień Babci.

 1. LUTY.

 1. Zwierzęta zimą”

 • uwrażliwienie na artykulację dźwięku.

 1. Buch w śnieżny puch”

 • osłuchanie z wartością rytmiczną: ‘ósemka’,

 • wyczuwanie mocnej części taktu.

 1. Śnieżne lego”

 • nauka tańca – walc,

 • poczucie czasu.

 1. MARZEC.

 1. Artysta marzec”

 • poczucie czasu.

 1. Polka wiosenna”

 • taniec z elementami polki.

 1. Pieczenie ciasta”

 • poczucie metrum w takcie na 2.

 1. Niegrzeczna myszka”

 • taniec w kołach współśrodkowych,

 • ćwiczenie stóp.

 1. KWIECIEŃ.

 1. Dobre zwyczaje”

 • śpiew solo i w duetach,

 • improwizacja słowno-muzyczna.

 1. Śpiewaj tak, jak on”

 • zagadki słuchowe.

 1. Konik polny”

 • elementy pantomimy,

 • ćwiczenie spostrzegawczości.

 1. Wielkanocne zabawy”

 • ćwiczenia zręcznościowe.

 1. MAJ.

 1. Kujawiak dla przedszkolaka”

 • taniec o charakterze kujawiaka.

 1. Tańcząca piłka”

 • posługiwanie się rekwizytami – piłką.

 1. Cztery mamy”

 • dialogi ruchowe.

 1. Mama w kuchni”

 • przygotowanie repertuaru na Dzień Matki.

 1. CZERWIEC.

 1. W jagodowym lesie”

 • orientacja w przestrzeni.

 1. Kaczka”

 • ćwiczenia ortofoniczne,

 • aktywne słuchanie muzyki.

 1. Koza brodę ma”

 • ćwiczenie spostrzegawczości,

 • kanon.

  1. Pożegnalna piosenka”

   • zagadki muzyczne.

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ W KOLEJNYCH MIESIĄCACH.

WRZESIEŃ

 1. Karuzela z imionami”- muz. Z. Ciechan, słowa A. Bernat.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa ruchowa – do karuzeli dochodzą kolejno dzieci, które podają swoje imiona.

 3. Zabawa „Karuzela” – na sygnał słowny „karuzela!”, dzieci zmieniają położenie w stosunku do liny, którą trzymają.

 4. Nauka rymowanki „Hej kolego jak masz na imię?”

 5. Zabawa ruchowa ze szybką zmianą partnerów.

 6. Śpiewanie swoich imion.

 1. Ogórek” – muz. J. Kukulski, słowa D. Gellner.

 1. Nauka piosenki.

 2. Śpiewanie z gestodźwiękami.

 3. Ilustracja ruchowa.

 4. W ogrodzie” – zabawa z warzywami: ogórkiem, marchewką i cebulą doskonaląca orientację w przestrzeni

 5. Zabawa „Mozaiki” – komponowanie obrazków z dzieci i warzyw.

 1. Jeż” – muz. J. Świder, słowa D. Graj.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa ruchowa na obwodzie koła.

 3. Zabawa „Jeż śpi” – ćwiczenie inhibicyjno-incytacyjne.

 4. Nauka rymowanki „Idzie sobie jeż”.

 5. Ilustracja ruchowa rymowanki.

 6. Wykonanie z gestodźwiękami.

 7. Recytacja z podziałem na:

 • wersy,

 • wyrazy,

 • sylaby.

 1. Krakowiaczek” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Cwał boczny parami na obwodzie koła.

 3. Nauka tańca krakowiaka.

 4. Układanie z kolorowych woreczków i piłek budowy piosenki pt. ”Krakowiaczek”, z uwzględnieniem liczby zwrotek i refrenów.

PAŹDZIERNIK

 1. W kasztanowym mieście” – muz. A. Markiewicz, słowa D. Gellner.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawy z liśćmi i kasztanami – reagowanie na poszczególne polecenia nauczyciela np. bierzemy 2 kasztany i 1 liść!, odkładamy 1 kasztan! itp..

 3. Ilustracja ruchowa w ustawieniu po 3 osoby w kółeczku.

 4. Kląskanie – ćwiczenie dykcji.

 5. Instrumentacja kasztanami, żołędziami, liśćmi, bębenkami, grzechotkami.

 1. Spacer po dywanie” – muz. K. Kwiatkowska, słowa D. Gellner.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa „Idziemy na spacer” – dzieci reagują ustawieniem się parami, gdy słyszą refren piosenki.

 3. Zabawa „Spacer z zabawką” – gdy dzieci słyszą refren piosenki podnoszą najbliżej leżącą zabawkę i idą z nią „na spacer”.

 4. Ilustracja ruchowa.

 5. Instrumentacja – piosenka zagrana w niskim rejestrze – odzywają się instrumenty drewniane; piosenka zagrana w wysokim rejestrze – odzywają się instrumenty blaszane.

 6. Ilustracja budowy formalnej utworu za pomocą figur geometrycznych.

 1. Piosenka kreta Cezarego” – muz. E. Jakubowska, słowa I. Szajkowska.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa „Labirynt” – wybrane dziecko idzie przez salę, gdzie poustawiane są przedmioty; drugie dziecko pójdzie tą samą drogą.

 3. Kret szuka przyjaciela” – ilustracja ruchowa.

 1. Taniec norweski” – E. Grieg.

 1. Aktywne słuchanie muzyki.

 2. Zabawa „Lis i kaczki”.

 3. Rysowanie budowy utworu ABA.

LISTOPAD

 1. Wietrzyk, wiatr i wicher” – muz. J. Świder, słowa D. Graj.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa „Próba głosu” – ćwiczenia oddechowe.

 3. Zabawa „Wiatr” – ćwiczenie natężenia dźwięku na głosce „sz” połączone z ruchem.

 4. Ćwiczenie wydłużonego oddechu:

 • oddech co dwa takty,

 • oddech co cztery takty.

 1. Zabawa ruchowa, w której tempo muzyki wyrażane jest szybkością poruszania się, a dynamika utworu – ekspresją ruchu.

 2. Zabawy z włóczką doskonalące orientację w przestrzeni.

 1. Każdy miesiąc kolor ma” – muz. E. Pałłasz, słowa A. Woj.-Wojciechowska.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa „Kolorowe koła”:

 • żółty sygnał – dzieci improwizują ruchem „złoty październik”,

 • niebieski sygnał – dzieci improwizują ruchem „szary listopad”.

 1. Rysowanie nastroju muzyki – rozplanowanie kartki na dwie równe części.

 2. Układ ruchowo-przestrzenny ze wstążkami.

 1. Co się ptakom śni” – muz. S. Marciniak, słowa D. Gellner.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa „Kolorowe rzędy” – dziecko, które w zabawie jest „wroną” chodzi i wybiera dzieci ubrane na umówiony kolor; podczas refrenu z rzędu robią kółeczko i tańczą wokół wrony.

 3. Zabawa „Rysujemy sny” – praca zbiorowa na dużym arkuszu papieru.

 4. Zabawa taneczna w kole i w parach.

 5. Instrumentacja z instrumentem melodycznym (dzwonki, ksylofon).

 1. Węgielek muzykant” – muz. M. Stryja, słowa U. Kogut.

 1. Nauka piosenki.

 2. Śpiew z gestodźwiękami.

 3. Instrumentacja piosenki.

GRUDZIEŃ

 1. Grozik” – śląski taniec ludowy.

 1. Nauka słów i tańca.

 2. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Górnika.

 1. Piosenka Świętego Mikołaja” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa „Jaki to prezent” – zagadki pantomimiczne.

 3. Zabawa w czterech symetrycznie ustawionych kółeczkach.

 1. Grająca choinka” – muz. A. Murakowska, słowa H. Cenarska.

 1. Nauka piosenki.

 2. Określenie słowne nastroju zwrotek i refrenu.

 3. Rysowanie grupami muzycznej choinki na dużym arkuszu papieru podczas śpiewania piosenki.

 4. Zabawa „Ozdoby choinkowe”.

 5. Zabawa ruchowa zaproponowana przez dzieci.

 1. Lulajże, Jezuniu” i „Dzisiaj w Betlejem”.

 1. Nauka polskich kolęd.

 2. Przypomnienie kolęd śpiewanych w młodszych grupach wiekowych: „Przybieżeli do Betlejem” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

STYCZEŃ

 1. Imieniny lalki” – muz. A. Szaliński, słowa S. Karaszewski.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa taneczna.

 3. Zabawa z elementami improwizacji ruchowej – wybrane dziecko naśladuje postaci występujące w piosence, a cała grupa odgaduje jaka to postać.

 4. Zabawa „Sklep z zabawkami” – dzieci reagują na muzykę odpowiednim ruchem.

 5. Śpiewanie z pacynkami.

 1. Święto”

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa ruchowa w kole z pokazywaniem sposobu gry na różnych instrumentach.

 1. Styczniowe podarunki” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Wyczuwanie metrum zwrotek i refrenu.

 3. Zabawa taneczna w 4 rzędach rozstawionych w czterech rogach sali.

 1. Popołudnie z babcią” – muz. P. Skrzypiec, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa taneczna.

 3. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Babci.

LUTY

 1. Zwierzęta zimą” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa taneczna z podziałem na role.

 3. Zabawa „Parada zwierząt” – dzieci podzielone są na dwie grupy:

 • pierwsza wydaje różne odgłosy zwierząt’

 • druga odzwierciedla głosy ruchem.

 1. Zabawa „Zwierzyniec” – na dźwięki grane:

 • staccato – dzieci skaczą jak żaby, zające, wróble,

 • legato – ślimaki, żółwie, węże.

 1. Buch w śnieżny puch” – muz. Z. Ciechan, słowa A. Bernat.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa z zimą” – dialogi ruchowe w parach.

 3. Instrumentacja ósemkami oraz układanie różnych zdań do rytmu.

 4. Rzucanie papierowymi śnieżkami na mocną część taktu.

 5. Ćwiczenia rozluźniające – „Śnieżynki”.

 1. Śnieżne lego” – muz. B. Żulewski, słowa D. Graj.

 1. Nauka piosenki.

 2. Krok walca – krok dostawny parami bez obrotów.

 3. Zabawa ruchowo-taneczna.

 4. Przygotowanie puzzli – dzieci rysują dużego bałwana i tną na kawałki.

 5. Układanie bałwana z puzzli:

 • podczas śpiewania całej piosenki,

 • podczas śpiewania 2 zwrotek piosenki,

 • podczas śpiewania 1 zwrotki piosenki.

MARZEC

 1. Artysta marzec” – muz. J. Świder, słowa D. Graj.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa taneczna w parach na obwodzie koła.

 3. Rysowanie „marcowego pejzażu” w grupach 4-osobowych.

 4. Zabawa „Malarz” – dzieci ustawione są trójkami; jedno dziecko – „malarz” improwizuje rękami gesty w powietrzu, dwoje pozostałych dzieci to „pędzle malarza” – naśladują ruchami całego ciała kształty malowane w powietrzu przez „malarza”.

 1. Polka wiosenna” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa taneczna z elementami polki.

 3. Taniec w kole do muzyki w rytmie polki z kasety magnetofonowej.

 1. Pieczenie ciasta” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Inscenizacja ruchowa.

 3. Instrumentacja.

 4. Zabawa „Pieczemy ciasto” – dzieci reagują na poszczególne hasła:

 • mąka” – przesiewanie mąki,

 • mikser” – warczenie,

 • krem” – ucieranie kremu,

 • ciasto” – ugniatanie ciasta,

 • smacznego” – jedzenie.

 1. Zabawa z szarfami – gdy dzieci usłyszą piosenkę pt. ”Pieczenie ciast” w metrum dwumiarowym, to kładą przed sobą szarfę i przeskakują przez nią na każde „raz”.

 1. Niegrzeczna myszka” – muz. F. Leszczyńska, słowa A. Tarczyńska.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa z „Myszką” – dziecko będące w zabawie myszką wchodzi do koła; podczas refrenu wybiera kilkoro dzieci i tańczą w kołach współśrodkowych.

 3. Zabawa „Znajdź mnie” – podczas zwrotki dzieci chodzą swobodnie po sali; na refren dobierają się parami i klaszczą na przemian raz w swoje ręce, raz w ręce partnera.

 4. Ćwiczenia stóp – realizowane podczas śpiewania piosenki.

KWIECIEŃ

 1. Dobre zwyczaje” – muz. w. Szpilman, słowa Cz. Janczarski.

 1. Nauka piosenki.

 2. Śpiew solo i w duetach.

 3. Nauka rymowanki „kwiecień plecień”, wymyślanie rytmów do rymowanki.

 4. Instrumentacja rymowanki.

 1. Śpiewaj tak, jak on” – muz. K. Kwiatkowska, słowa J. Mackiewicz.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa taneczna z gestodźwiękami.

 3. Zabawa „Kto to śpiewa?” – dzieci rozpoznają głosy kolegów.

 1. Konik polny” – muz. F. Rybicki, słowa Z. Halska-Albekier.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa inscenizowana z podziałem na role.

 3. Zabawa „Kto tak chodzi?” – zagadki pantomimiczne.

 4. Zabawa „Sokole oko” – zabawa w dwóch szeregach z odgadywaniem pierwotnej kolejności zajmowanych miejsc.

 1. Wielkanocne zabawy” – muz. A. Loska, słowa D. Graj.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa ruchowa.

 3. Ćwiczenia zręcznościowe z małymi piłeczkami „pisankami”:

 • dzieci wykonują polecenia nauczyciela,

 • wybrane dziecko wymyśla czynności dla pozostałych.

 1. Nauka melodii ludowej pt. „Wieziemy tu kogucika”

 2. Zabawa oparta na starym zwyczaju polegająca na zbieraniu „darów dla kogucika”.

 3. Zabawa „Kto zapiał?” – rozpoznawanie głosów.

MAJ

 1. Kujawiak dla przedszkolaka” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Nauka tańca o charakterze kujawiaka.

 3. Instrumentacja piosenki.

 1. Tańcząca piłka” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa z piłkami.

 3. Zabawa „Rzuć i złap” – troje dzieci ma średniej wielkości piłki, a pozostałe dzieci chodzą po sali przy cicho granym akompaniamencie; gdy usłyszą głośny akord wszyscy się zatrzymują, a ten kto trzyma piłkę rzuca do któregoś z dzieci.

 1. Cztery mamy”

 1. Nauka piosenki.

 2. Inscenizacja i śpiew z podziałem na role.

 3. Zabawa „Mama z dzieckiem” – dzieci ustawione w pary:

 • gdy słychać akompaniament ćwierćnutowy – „mama” spaceruje w pobliżu swojego „dziecka”, które bawi się w piasku,

 • gdy słychać akompaniament ósemkowy – „mama” siada i odpoczywa, a dziecko biega w pobliżu.

 1. Mama w kuchni” – muz. S. Marciniak, słowa E. Zawistowska.

 1. Nauka piosenki.

 2. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Matki.

CZERWIEC

 1. W jagodowym lesie” – muz. Z. Ciechan, słowa A. Bernat.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa z plastikowymi kubeczkami.

 3. Zabawa „Jagodowy król” – gdy dzieci usłyszą refren piosenki odkrywają rozłożone na podłodze kartoniki; kto odkryje kartonik z jagodami zostaje „jagodowym królem”. Wszystkie dzieci spełniają życzenie „jagodowego króla”.

 4. Układ ruchowo przestrzenny.

 1. Kaczka”

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa z obręczami „Kaczki do gniazda”

 3. Zabawa w kaczuszki i lisa do muzyki E. Griega „Taniec norweski”.

 4. Ćwiczenia ortofoniczne.

 1. Koza brodę ma” – śląska melodia ludowa, oprac. W. Kaleta.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa z podziałem na role.

 3. Zabawa „Uwaga zmieniamy słowa”.

 4. Nauka kroków tanecznych do poszczególnych zwrotek.

 5. Wyuczony taniec tańczony z opóźnieniem o 1 zwrotkę czyli w kanonie.

 1. Pożegnalna piosenka” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Nauka układu przestrzenno-ruchowego.

 3. Śpiewanie poznanych w ciągu roku piosenek solo, w duetach, w tercetach i chórem.

ZAŁOŻENIA ROCZNE DLA GRUPY DZIECI 6-letnich.

 1. WRZESIEŃ.

  1. Piosenka na dobry początek”

 • uwrażliwienie na kierunek linii melodycznej,

 • przypomnienie brzmień instrumentów perkusyjnych,

 • osłuchanie się z melodią w metrum na 4,

 • wprowadzenie dźwięków „so-mi, mi-so” wg metody Z. Kodalya.

  1. Gdy budzi się wiatr”

 • osłuchanie się z melodią w metrum na 3,

 • realizacja rytmów w metrum na 3,

 • uwrażliwienie na dynamikę cicho – głośno – cicho; nawiązanie do formy muzycznej ABA,

 • śpiew solo, w grupach i zespołowo.

  1. Ucz się śmiać”

 • orientacja w przestrzeni,

 • uwrażliwienie na wysokość dźwięków.

  1. Duszki, duszki”

 • zabawy oparte na liczeniu i przeliczaniu,

 • realizacja rytmów w metrum na 4,

 • świadomość poszczególnych części ciała.

 1. PAŹDZIERNIK.

 1. Siedzi sobie zając”

 • osłuchanie się z melodią w metrum na 2’

 • uwrażliwienie na kierunek, z którego dochodzi dźwięk,

 • wprowadzenie dźwięków „so – fa – mi, mi – fa – so” wg metody Z. Kodalya.

 1. Taniec fletów” z „Dziadka do orzechów” P. Czajkowskiego

 • barwa instrumentu flet.

 1. Jesienny deszcz”

 • wprowadzenie wartości rytmicznej – ćwierćnuta,

 • układanie własnych zdań i rytmów.

 1. Chcemy być”

 • uwrażliwienie na długość trwania dźwięków.

 1. Do so mi do”

 • zastosowanie fonogestyki wg metody Z. Kodalya,

 • określenie nastroju piosenki.

 1. LISTOPAD.

 1. Jesienny kujawiaczek”

 • ćwiczenia dykcyjne i oddechowe,

 • taniec o charakterze kujawiaka.

 1. Tik, tak”

 • wprowadzenie wartości rytmicznej – ósemka.

 1. Piosenka o deszczowej bajce”

 • taniec z parasolkami,

 • zaznaczanie mocnej części taktu w metrum na 3.

 1. Andrzejki”

 • poczucie przestrzeni – rzędy,

 • improwizacja rytmiczna i melodyczna,

 • zapoznanie z dźwiękami „so – la – so – mi, so – mi – so – la” wg metody Z. Kodalya.

 1. GRUDZIEŃ.

 1. Trojak”

 • nauka tańca.

 1. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Górnika.

c) „Baju, baju, Mikołaju”

 • elementy pantomimy.

 1. Przygotowanie programu artystycznego „Jasełka”

 • wspólne kolędowanie z rodzicami.

 1. STYCZEŃ.

 1. Noworoczna piosenka”

 • wyczuwanie metrum na 4,

 • improwizacja słowno – dźwiękowa, ruchowa.

 1. Własny krasnoludek”

 • uwrażliwienie na dynamikę, tempo i wysokość dźwięku,

 • akcentowanie mocnej części taktu w metrum na 4.

 1. Peer Gynt” cz. „W grocie króla gór” E. Griega

 • aktywne słuchanie muzyki.

 1. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Babci.

 1. LUTY.

 1. Różowy balonik”

 • wprowadzenie taktowania na 2,

 • śpiew w myślach.

 1. Zima”

 • kanon; podział na głosy dziewczęce i chłopięce.

 1. Zimowa wyliczanka”

 • posługiwanie się rekwizytami – piłka,

 • powtarzanie głosem motywów melodycznych za nauczycielem.

 1. MARZEC.

 1. Pożegnanie zimy”

 • uwrażliwienie na barwę dźwięku,

 • posługiwanie się rekwizytami – pałeczki.

 1. Podwórkowe sny”

 • ćwiczenie stóp,

 • wprowadzenie wartości rytmicznej – szesnastka,

 • układanie rytmów z kartoników,

 • wprowadzenie dźwięków „mi – re – do, mi – do – re” metodą Z. Kodalya.

 1. Błazny cyrkowe” op. 39 nr 2, D. Kabalewskiego

 • instrumentacja piosenki’

 • układanie własnych rytmów.

 1. Kocia muzyka”

 • uwrażliwienie na tempo,

 • nauka taktowania na 3.

 1. KWIECIEŃ.

 1. Śmigus dyngus”

 • uwrażliwienie na dynamikę.

 1. Było kotków siedem”

 • wprowadzenie wartości rytmicznej – półnuta.

 1. Polka – fasolka”

 • wprowadzenie dźwięków „do – re – mi – fa – so – la, so – fa – mi – re – do” metodą Z. Kodalya,

 • taniec – polka w formie ronda.

 1. Lot trzmiela” – Rymski-Korsakow

 • barwa instrumentu – trąbka.

 1. MAJ.

 1. Bajkowa łódka”

 • nauka taktowania na 4,

 • uwrażliwienie na wysokość dźwięku.

 1. Majowa poleczka”

 • rozróżnianie kierunków w sali, określanie i rysowanie nich.

 1. Pizzicato” – Johann Straus Syn

 • improwizacja ruchowa.

 1. Ej, żeglujże, żeglarzu”

 • śpiew na 2 głosy,

 • wprowadzenie dźwięków „do – mi – so, so – mi – do” metodą Z. Kodalya.

 1. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Matki.

 1. CZERWIEC.

 1. Na cztery i na sześć”

 • określanie nastroju piosenki i wykonanie ruchem lub narysowanie go,

 • posługiwanie się rekwizytami: wstążki, kołatki.

 1. Pióreczko”

 • ćwiczenia oddechowe,

 • improwizacja dźwiękowo – ruchowo – plastyczna.

 1. Galop” – D. Kabalewski

 • aktywne słuchanie muzyki,

 • rozpoznawanie utworów instrumentalnych.

 1. Tam nad rzeką”

 • realizacja rytmów dwutaktowych w metrum na 2, 3, 4 z taktowaniem,

 • wprowadzenie dźwięków „do – ti – do, do – re – ti – do”.

 1. Przygotowanie programu artystycznego na zakończenie roku.

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ W KOLEJNYCH MIESIĄCACH.

WRZESIEŃ

 1. Piosenka na dobry początek” – muz. M. Frąckowiak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Śpiew fragmentu „do, re, mi, fa sol; sol, fa, mi, re, do” wraz z improwizacją ruchową (uwzględnienie wznoszącego i opadającego kierunku melodii).

 3. Wprowadzenie dźwięków „so – mi, mi – so” według metody względnej Z. Kodalya wraz z fonogestyką.

 4. Przypomnienie brzmienia instrumentów perkusyjnych – bębenek, tamburyn, trójkąt, kołatka, grzechotka, klawesy, talerze.

 5. Zabawa w dyrygenta.

 6. Instrumentacja piosenki.

 1. Gdy budzi się wiatr” – słowa K. Łaszczewska-Petras.

 1. Nauka piosenki.

 2. sz, hu, gna, dż …” – ćwiczenia dykcyjne.

 3. śpiewanie znanych piosenek solo, w duetach, tercetach i chórem.

 4. Zabawa w wiatr i liście – uwrażliwiająca na poczucie metrum w takcie na 3.

 5. Wystukiwanie rytmów dwoma kasztanami w metrum na 3.

 1. Ucz się śmiać” – muz. K. Sadowski, słowa H. A. Cenarska.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa ruchowo – przestrzenna z uwzględnieniem szybkiej zmiany ustawienia: koło, pary, 2 koła, pary.

 3. Zabawa „Dziwne uśmiechy” z elementami pantomimy.

 4. Instrumentacja piosenki.

 5. Ustawianie dzwoneczków wg wysokości dźwięku.

 6. Zabawa uwrażliwiająca na wysokość dźwięku z elementami pantomimy:

 • nisko dźwięczący dzwoneczek – mina ponura,

 • wysoko dźwięczący dzwoneczek – mina wesoła.

 1. Duszki, duszki” – piosenka ekologiczna, muz. A. Pałac, słowa D. Gellner.

 1. Nauka piosenki.

 2. Opowieść ruchowa „Zbieranie śmieci” – na mocną część taktu w metrum na 4 dzieci podnoszą papierowe kulki

 3. Echo – śpiew za nauczycielem.

 4. Co rośnie w lesie?” – zabawa z kasztanami, żołędziami i szyszkami oparta na liczeniu i przeliczaniu.

 5. Realizacja rytmów w metrum na 4 przez:

 • granie na owocach leśnych,

 • klaskanie,

 • improwizację ruchową w parach.

PAŹDZIERNIK

 1. Siedzi sobie zając” – muz. H. A. Cenarska, słowa B. Kolago.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zaznaczanie mocnej części taktu na 2 poprzez:

 • wyrzucanie papierowych kulek lub maskotek,

 • podawanie kulek w kole na mocną część taktu.

 1. Zabawa w zająca i myśliwych uwrażliwiająca na kierunek, z którego wydobywa się dźwięk.

 2. Wprowadzenie dźwięków „so – fa – mi, mi – fa – so” według metody względnej Z. Kodalya wraz z fonogestyką.

 1. Taniec fletów” z baletu „Dziadek do orzechów” P. Czajkowskiego.

 1. Aktywne słuchanie muzyki.

 2. Barwa instrumentu flet.

 3. Zabawa ruchowa doskonaląca orientację w przestrzeni.

 1. Jesienny deszcz” – muz. W. Kaleta, słowa S. Karaszewski.

 1. Nauka piosenki.

 2. Instrumentacja ćwierćnutami.

 3. Zabawa „Znajdź szybko parę” – gdy dzieci słyszą refren piosenki dobierają się parami.

 4. Wydobywanie nowych i ciekawych dźwięków z gazety.

 5. Zabawa „Polowanie na ćwierćnuty” – dzieci grają na instrumentach tylko wtedy, gdy nauczyciel gra akompaniament ćwierćnutowy; gdy nauczyciel gra inną muzykę dzieci poruszają się swobodnie po sali.

 6. Układanie zdań do rytmu zbudowanego z ćwierćnut,

np.

mo-ja ma-ma jest ko-cha-na

lu-bię ba-wić się lal-ka-mi.

 1. Chcemy być” – muz. B. Kolago, słowa H. A. Cenarska.

 1. Nauka piosenki.

 2. Rysowanie obrazu pt. ”Chcemy być”.

 3. Układ ruchowo – przestrzenny.

 4. Mierzenie dźwięków:

 • szukanie instrumentu o najdłużej trwającym dźwięku,

 • sprawdzanie dwoma sposobami:

 • miarowe liczenie w tym samym tempie (z metronomem);

 • równoczesne granie na dwóch instrumentach i porównanie.

 1. Improwizacja ruchowa i śpiew adekwatne do długości trwania dźwięku wydobywanego z instrumentów perkusyjnych.

 1. Do so mi do” – słowa J. Stankiewicz.

 1. Nauka słów połączona z fonogestyką.

 2. Instrumentacja piosenki.

 3. Zabawa „Tańczące pozytywki” – dzieci podzielone na grupy reagują odpowiednim tańcem lub ruchem na poszczególne piosenki.

 4. Rozpoznawanie piosenek po rytmie lub melodii.

 5. Określanie nastroju poznanych piosenek.

LISTOPAD

 1. Jesienny kujawiaczek” – muz. B. Kolago, słowa D. Gellner.

 1. Nauka piosenki.

 2. Opowiadanie o nastroju piosenki, próba wykonania go gestem i ruchem.

 3. Zabawa „Kujawiaczek skacze przez skakankę”.

 4. Jesienna orkiestra – dzieci akompaniują do piosenki na liściach, gwoździach, grochu, grzechotkach.

 5. Rozdmuchiwanie deszczowych chmur – ćwiczenie oddechowe.

 6. Śpiewanie melodii piosenki na wymyślonych przez dzieci sylabach

.

 1. Tik, tak” – muz. Z. Lewina, słowa polskie O. Łada.

 1. Nauka piosenki.

 2. Instrumentacja ósemkami.

 3. Improwizacja ruchowo – dźwiękowa na temat „tajemnicze zegary”.

 4. Zabawa „Polowanie na ósemki” – gdy nauczyciel gra ósemki dzieci grają na instrumentach; gdy nauczyciel gra wolniejszą muzykę dzieci tańczą.

 5. Układanie zdań do rytmów zbudowanych głównie z ósemek

np. ze-gar ty-ka ti-ki tak.

 1. Piosenka o deszczowej bajce” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.

 1. Nauka piosenki.

 2. Układ ruchowo – przestrzenny z parasolkami.

 3. Zaznaczanie mocnej części taktu na 3 przez:

 • kołysanie się z nogi na nogę,

 • tańczenie walca parami,

 • wypowiadanie wymyślonej przez siebie sylaby na mocną część taktu.

 1. Andrzejki” – muz. J. Świder, słowa D. Graj.

 1. Nauka piosenki.

 2. Wypowiadanie swoich imion do wymyślonych rytmów i melodii.

 3. Układ ruchowo – przestrzenny w 4 rzędach.

 4. Wprowadzenie dźwięków „so – la – so – mi, so – mi – so – la” według metody względnej Z. Kodalya wraz z fonogestyką.

GRUDZIEŃ

 1. Trojak” – taniec śląski.

 1. Nauka tańca.

 1. Basia – Barbóreczka”.

 1. Nauka piosenki.

 1. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Górnika.

 1. Baju, baju, Mikołaju”

 1. Nauka piosenki.

 2. Układ ruchowo – przestrzenny.

 1. Zabawa „Jaki to prezent” – zagadki pantomimiczne.

 1. Jasełka”.

 1. Przygotowanie programu artystycznego na spotkanie wigilijne z rodzicami.

 2. Wspólne kolędowanie.

STYCZEŃ

 1. Noworoczna piosenka” – muz. J. Wasowski, słowa A. Rymkiewicz.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zaznaczanie mocnej części taktu na 4 przez grę na talerzach.

 3. Stary i Nowy Rok” – zabawa z elementami liczenia i przeliczania, uwrażliwiająca na wysokość dźwięku oraz improwizację słowno – dźwiękową i ruchową.

 4. Instrumentacja piosenki z podziałem na role.

 5. Układ ruchowo – przestrzenny.

 1. Własny krasnoludek” – muz. E. Ring, słowa H. Cenarska.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa „Krasnale i olbrzymy”.

 3. Zabawa „Co robi przyjaciel krasnoludka?” – naśladowanie ruchów partnera.

 1. Rzucanie papierowymi śnieżkami na mocną część taktu na 4.

 1. W grocie króla gór” – ze suity „Peer Gynt” E. Griega.

 1. Aktywne słuchanie muzyki.

 2. Rysowanie nastroju utworu.

 1. Katarynka”.

 1. Nauka piosenki.

 2. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Babci.

LUTY

 1. Różowy balonik”.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawy z balonami:

 • podbijanie balonu, tak by nie upadł,

 • taniec z balonem umieszczonym pomiędzy głowami.

 1. Nauka rymowanki „Balony, balony” – zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem rymowanki.

 2. Śpiewanie w myślach.

 1. Zima” – kanon, muz. A. Loska.

 1. Podział na głosy dziewczęce i chłopięce.

 2. Śpiew w kanonie.

 3. Zapoznanie z dźwiękami „so – mi – la – so – mi, so – la – so – fa – mi” według metody względnej Z. Kodalya wraz z fonogestyką.

 1. Zimowa wyliczanka” – muz. W. Kaleta, słowa P. Smoczyński.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa z „Zimową wyliczanką”.

 3. Ćwiczenie z piłkami.

 1. Ilustracja ruchowa

 1. Układanie rytmów.

  1. Zapoznanie dzieci z kartonikami

  1. Układanie rytmów złożonych z ćwierćnut i ósemek za pomocą kartoników.

MARZEC

 1. Pożegnanie zimy” – muz. E. Bruszewska, słowa H. A. Cenarska.

  1. Nauka piosenki.

  2. Zabawa „Lodowe figury” – reagowanie na barwę dźwięku.

  3. Zabawa „Tak samo, czy inaczej?” – budowa utworu ABA:

 • A – dzieci recytują wyuczony tekst w odpowiednim rytmie,

 • B – każde chętne dziecko mówi swój tekst w dowolnym rytmie,

 • A – powtórka cz. A – dzieci recytują wyuczony tekst w odpowiednim rytmie.

 1. Zabawa „Wróbelki skaczą” – ćwiczenia ze skokami przez pałeczki.

 2. Zabawa taneczna w kołach współśrodkowych.

 1. Podwórkowe sny” – muz. Z. Ciechan, słowa A. Bernat.

 1. Nauka piosenki.

 2. Ćwiczenie gimnastyczne „Nasze stopy tańczą”

 3. Zabawa taneczna

 4. Układanie wybranych rytmów z piosenki „Podwórkowe sny” za pomocą kartoników i odnalezienie nowej wartości rytmicznej – szesnastki.

 5. Wprowadzenie nowego kartonika

 1. Co to za sen?” – zagadki pantomimiczne.

 2. Rozróżnianie nastroju zwrotek i refrenu wyrażone przez ruch z rekwizytami – obręcze, wstążki, piłki, szarfy.

 3. Wprowadzenie dźwięków „mi – re – do, mi – do – re” metodą względną Z. Kodalya wraz z fonogestyką.

 1. Błazny cyrkowe” – op. 39 nr2 D. Kabalewskiego – miniatura fortepianowa.

 1. Zabawa parami „Pajace na sznurkach”.

 2. Improwizacja ruchowa „Jak skaczą błazny?”.

 3. Układ ruchowo – przestrzenny na 4 pary.

 4. Tańczące instrumenty” – instrumentacja utworu połączona z ruchem.

 1. Kocia muzyka” – muz. W. Rudziński, słowa S. Karaszewski.

 1. Nauka piosenki.

 2. Kocie grzbiety” – ćwiczenie gimnastyczne z reakcją na szybką i wolną muzykę.

 3. Zabawa „Zwolniony film” – dzieci wymyślają sposób poruszania się i w zależności od muzyki powtarzają ruch wolno lub szybko.

 4. Instrumentacja piosenki.

 5. Wymyślanie melodii do podanych zdań.

 6. Zabawa „Kto to?” – jak zagrać poruszanie się: kota, ślimaka, bociana, słonia, węża, żaby, konia – improwizacja na instrumentach perkusyjnych.

 1. Taktowanie na 3.

 1. Nowe sposoby taktowania – propozycje dzieci.

 2. Wprowadzenie poprawnego taktowania:

 • bez chodzenia,

 • z chodzeniem ćwierćnutami.

KWIECIEŃ

 1. Śmigus – Dyngus” – muz. Z. Noskowski, słowa M. Konopnicka.

a) Nauka piosenki.

b) „Zabawa w zimno ciepło” – uwrażliwiająca na dynamikę.

 1. Gra na instrumentach perkusyjnych: cicho, średnio lub głośno.

 1. Było kotków siedem” – muz. W. Rudziński, słowa D. Gellner.

a) Nauka piosenki.

b) Zabawa „Siedem kotków” – zabawa z elementami liczenia.

c) Zabawa „Polowanie na pauzy” – gdy dzieci usłyszą pauzę:

 • podnoszą rękę,

 • miauczą jak kotek,

 • grają jeden dźwięk na instrumencie.

d) Śpiew z taktowaniem na 3.

e) Szukanie nowej wartości rytmicznej – półnuty.

f) Zapoznanie z kolejnym kartonikiem:

 1. Polka – fasolka” – muz. K. Kwiatkowska, słowa S. Karaszewski.

 1. Nauka piosenki.

 2. Wprowadzenie dźwięków „do – re – mi – fa – so – la, so – fa – mi – re – do” według metody względnej Z. Kodalya wraz z fonogestyką.

 3. Zabawa taneczna w formie ronda.

 4. Zabawy z fasolą, np. układanie obrazków, zbieranie fasoli na wyścigi, ułożenie dzieci, tak jak leżą ziarna fasoli.

 5. Nauka taktowania na 2.

 6. Interpretacja ruchowa wymyślona przez dzieci z użyciem rekwizytów.

 1. Lot trzmiela” – Rymskiego-Korsakowa.

 1. Aktywne słuchanie muzyki.

 2. Zapoznanie się z barwą instrumentu – trąbka.

MAJ

 1. Bajkowa łódka” – muz. M. Małecki, słowa D. Gellner.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa z łódkami” – z użyciem średnich obręczy:

 • piosenka grana w górnym rejestrze – dzieci stoją w obręczy i wiosłują,

 • piosenka grana w środkowym rejestrze – dzieci siadają i kołyszą się,

 • piosenka grana w dolnym rejestrze – dzieci wystukują rytm piosenki.

 1. Zabawa „Wioślarze” – z użyciem skakanek; dzieci po każdej zwrotce przesiadają się do innej łódki.

 2. Nauka taktowania na 4.

 1. Majowa poleczka” – muz. E. Pałłasz, słowa D. Gellner.

 1. Nauka piosenki.

 2. Układ ruchowo – przestrzenny z krokiem polki.

 3. Zabawa „W którą stronę idę?” – poruszanie się z zamkniętymi oczami.

 4. Narysuj którędy szedłeś”.

 1. Pizzicato – Polka” – Johanna Strausa.

  1. Aktywne słuchanie muzyki.

  2. Improwizacja ruchowa.

 1. Ej, żeglujże, żeglarzu” – melodia ludowa.

 1. Nauka piosenki.

 2. Śpiew na 2 głosy.

 3. Zabawa taneczna.

 4. Zabawa „Żeglarz płynie do domu” – doskonalenie orientacji w przestrzeni.

 5. Wprowadzenie dźwięków „do – mi – so, so – mi – do” według metody względnej Z. Kodalya wraz z fonogestyką.

5. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Matki.

CZERWIEC

 1. Na cztery i na sześć” – muz. K. Kwiatkowska, słowa D. Gellner.

 1. Nauka piosenki.

 2. Instrumentacja z podziałem na grupy instrumentów drewnianych i blaszanych.

 3. Malowanie nastroju piosenki – podczas śpiewania.

 4. Układ ruchowo – przestrzenny ze wstążkami i kołatkami.

 1. Pióreczko” – muz. W. Lutosławski, słowa J. Osiński.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa z piosenką w kole.

 3. Układ ruchowo – przestrzenny w kole.

 4. Ćwiczenia oddechowe z piórkiem.

 5. Co to za zwierzę?” – zagadki dźwiękowo – ruchowo – plastyczne.

 1. Galop” – D. Kabalewskiego.

 1. Aktywne słuchanie muzyki.

 2. Rozpoznawanie poznanych utworów instrumentalnych.

 1. Tam nad rzeką” – piosenka niemiecka, słowa polski D. Gellner.

 1. Nauka piosenki.

 2. Zabawa „Przechodzimy przez most” – ćwiczenia sprawnościowe z użyciem ławeczki, wzbogacone o elementy improwizacji ruchowej.

 3. Zabawa inscenizowana ze śpiewem solowym.

 4. Kto to śpiewa” – nagrywanie głosów dzieci na taśmę magnetofonową i odgadywanie.

 1. Przygotowanie programu artystycznego na zakończenie roku szkolnego.

BIBLIOGRAFIA

 1. Brzozowska-Kuczkiewicz Marzena – „Emil Jaqes-Dalcroze i jego rytmika”.

 2. Czarnecka Maria, Waluga Anna – „Rozśpiewana szkoła”.

 3. Kaczmarek Jolanta – „Piosenki dla przedszkolaków”.

 4. Kloppel Renate, Vliex Sabine – „Rytmika w wychowaniu i terapii”.

 5. Krzyżowska Teresa – „Zabawy z piosenką”.

 6. Lenartowska Józefa – „Przedszkolaki bawią się i śpiewają”.

 7. Lipska Ewa, Przychodzińska Maria – „Muzyka w nauczaniu początkowym”.

 8. Loba-Wilgocka Urszula – „Zabawy z piosenką”.

 9. Ławrowska Romualda – „Muzyka i ruch”.

 10. Malko Dorota – „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”.

 11. Podolska Beata – „Z muzyką w przedszkolu”.

 12. Rudziński Witold, Karaszewski Stanisław – „Dzięcioł i sosna”.

 13. Skowrońska-Lebecka Ewa – „Dźwięk i gest”.

 14. Smoczyńska-Nachtman Urszula – „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”.

 15. Smoczyńska-Nachtman Urszula – „Muzyka dla dzieci”.

 16. Smoczyńska-Nachtman Urszula – „Podajmy sobie ręce”.

 17. Smoczyńska-Nachtman Urszula – „Rozśpiewane przedszkole”.

 18. Smoczyńska-Nachtman Urszula – „Śpiewam, Słucham, Gram”.

 19. Smoczyńska-Nachtman Urszula – „Zabawy i ćwiczenia przy muzyce”.

 20. Stasińska Krystyna – „120 lekcji muzyki”.

 21. Wieman Maria – „A czy wy tak potraficie?”.

Spis treści:

 1. Główne założenia programowe……………………………….. 2

 1. Założenia roczne dla grupy dzieci 3-letnich………………. 4

3. Realizacja założeń w kolejnych miesiącach……………….. 8

4. Założenia roczne dla grupy dzieci 4-letnich……………….18

 1. Realizacja założeń w kolejnych miesiącach………………. 22

 1. Założenia roczne dla grupy dzieci 5-letnich…………….. 32

8. Realizacja założeń w kolejnych miesiącach……………….37

9. Założenia roczne dla grupy dzieci 6-letnich……………… 51

10. Realizacja założeń w kolejnych miesiącach……………… 57

11. Bibliografia…………………………………………………………71